Gedeputeerde Staten positief over nieuwe gemeente Eemsdelta

Het college van Gedeputeerde Staten is positief over de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Dit schrijft het college in een zienswijze op het herindelingsadvies van de drie gemeenten, die dinsdag 9 april is verstuurd aan minister Kajsa Ollogren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Het advies aan de minister luidt om een wetsvoorstel voor te leggen aan de ministerraad, gericht op de vorming van de nieuwe gemeente Eemsdelta per 1 januari 2021. 

Procedure

Op 28 maart 2019 hebben de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum gezamenlijk en unaniem het herindelingsadvies vastgesteld. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) geven Gedeputeerde Staten een zienswijze op het herindelingsadvies, waarna deze naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden toegestuurd. 

Toetsing en oordeel

Gedeputeerde Staten hebben het herindelingsadvies getoetst aan de criteria van het Beleidskader gemeentelijke herindeling uit 2013 en enkele aanvullende criteria van de provincie. Daarnaast is het voorstel getoetst aan het nieuwe beleidskader dat sinds 22 maart 2019 het vorige vervangt. Het college van Gedeputeerde Staten is nu tot een positief oordeel gekomen over de vrijwillige samenvoeging van de drie gemeenten.

Breed draagvlak

Volgens het college is er sprake van breed draagvlak voor de fusie, draagt de nieuwe gemeente op een positieve manier bij aan evenwichtigere regionale verhoudingen, is de bestuurskracht toekomstbestendig en zijn de interne samenhang en het dorps- en kernenbeleid geborgd in de nieuw te vormen gemeente. 
Het college adviseert minister Ollogren dan ook om een voorstel voor een herindelingsregeling (wetsvoorstel) voor te leggen aan de ministerraad. 

Vervolgprocedure 

Als de minister het advies volgt en de ministerraad het voorstel overneemt, wordt verplicht advies gevraagd aan de Raad van State over het voorstel. Daarna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer instemmen met het wetvoorstel, kan de herindeling per 1 januari 2021 een feit zijn. In november 2020 vinden dan verkiezingen plaats voor de raad van de nieuw te vormen gemeente.