Extra impuls kwaliteit basisonderwijs Noord-Nederland

Uit een analyse van de Onderwijsinspectie van februari dit jaar blijkt dat de kwaliteit van het basisonderwijs in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland achterblijft bij het landelijke gemiddelde. In samenwerking met de schoolbesturen in onze provincie en het ministerie van OCW wil de provincie een extra impuls geven aan de verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs in Groningen.

Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs

Om het aantal zwakke en zeer zwakke basisscholen te verminderen, ondertekenen de deelnemende schoolbesturen, het rijk en de provincie op 14 december a.s. het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs.
Onderdeel van het akkoord is de invoering van een systeem van vroegsignalering. Daarnaast gaan de provincie en het rijk de scholen stimuleren mee te doen aan trajecten voor de verbetering van de taal- en rekenprestaties. Primair zijn de schoolbesturen hiervoor verantwoordelijk.
Voor de uitvoering van het akkoord financiert de provincie met 450.000 euro een Kwaliteitsfonds Basisonderwijs waar schoolbesturen in 2010 en 2011 een beroep op kunnen doen.

Staatssecretaris Dijksma heeft de Inspectie van het Onderwijs begin dit jaar gevraagd onderzoek te doen naar de kwaliteit van het onderwijs in de noordelijke provincies. Uit dit onderzoek blijkt dat 17 procent van de basisscholen in Noord-Nederland zwak of zeer zwak is, tegenover een landelijk aandeel van 10 procent. In de provincie Groningen zijn er 10 zeer zwakke scholen en 32 zwakke scholen, dat is in totaal 12,6 procent van het totale aantal basisscholen.