Extra geld voor verbinding kunst en erfgoed in Stad en Ommeland

Het verbinden van kunst en cultuur en erfgoed in stad en provincie. Dat is het voornaamste doel van het cultuurbeleid van de provincie Groningen. In de stad Groningen zijn veel culturele instellingen en in de provincie is veel waardevol erfgoed aanwezig. Doel is om deze twee dingen bij elkaar te brengen, om zo te komen tot een breed, gevarieerd aanbod. Dit staat in het Uitvoeringsprogramma cultuur 2017- 2020 van de provincie, dat in nauwe samenwerking met gemeente Groningen tot stand is gekomen. De komende jaren stelt de provincie 1,5 miljoen euro extra beschikbaar voor cultuur.

Zes strategische lijnen

Het Groninger cultuurbeleid gaat uit van zes strategische lijnen. Dat zijn :

 • Verhaal van Groningen
  Erfgoedinstellingen krijgen structurele subsidie voor het instandhouden en laten zien van het cultureel erfgoed in onze provincie. De Stichting Verhalen van Groningen is verantwoordelijk voor het vertellen van het verhaal achter dit erfgoed.
 • Sterke basis en ruimte voor vernieuwing
  De provincie wil zorgen voor een breed en onderscheidend cultuuraanbod. Dit maakt provincie en stad aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. Er is subsidie voor een aantal vaste culturele instellingen, zoals het Groninger Museum of het Noord-Nederlands Toneel, maar er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Hiervoor zijn verschillende budgetten beschikbaar.
 • Nieuwe verbindingen leggen
  De provincie stimuleert verbindingen tussen instellingen, disciplines, sectoren en privaat en publiek.
  Het doel is dat bezoekers meerdere instellingen in Groningen bezoeken. Een voorbeeld hiervan is de cultuurcombinatiekaart (voorheen de Schatkaart van Groningen).
 • Een leven lang cultuur
  Het is belangrijk dat mensen in allerlei fasen van hun leven in aanraking kunnen komen met cultuur en dat inwoners goed geïnformeerd zijn. Daarom is er subsidie voor bibliotheken, cultuuronderwijs en amateurkunst.
 • Samenleven met cultuur
  Cultuur is erg belangrijk voor de leefbaarheid in stad en provincie. Het cultureel erfgoed speelt een belangrijke rol bij de beleving van de culturele identiteit van de Groningers. Om een goed beeld te krijgen van het erfgoed in onze provincie, wordt een Erfgoedmonitor ingesteld, die karakteristieke panden in beeld brengt.
 • Cultuur als economische propositie
  De provincie wil de verbinding tussen cultuur en economie versterken. Nieuwe culturele evenementen krijgen de kans om zich te ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 'matchfunding', dat betekent dat culturele evenementen voor een gedeelte particulier en voor een gedeelte door de overheid worden gefinancierd.

Cultuurpijlers

De provincie investeert de komende  jaren extra in cultuur om instellingen een sterkere basis te geven en om de culturele aantrekkingskracht te vergroten. Dat gebeurt onder meer met cultuurpijlers. Dat zijn professionele kunstinstellingen die structureel subsidie ontvangen. Hen wordt gevraagd om de samenwerking aan te gaan met kleinere instellingen en te fungeren als vraagbaak. Het Groninger Museum is cultuurpijler voor beeldende kunst, het Noord-Nederlands Orkest voor klassieke muziek, Stichting Literaire Activiteiten Groningen voor Letteren, Eurosonic Noorderslag voor popmuziek, Club Guy and Roni en het Noord-Nederlands Toneel voor theater, het Houten huis voor jeugdtheater en Noorderzon voor festivals. Zij kunnen andere instellingen binnen en buiten hun sector ondersteunen met kennis en ervaring.

Subsidies

In totaal hebben 68 instellingen structurele subsidie aangevraagd bij de gemeente en provincie. Hiervan hebben we 40 gehonoreerd. Naast de subsidies aan instellingen is er geld voor nieuwe initiatieven. Door meer verbinding te zoeken met beleidsterreinen als leefbaarheid en toerisme, kan hier meer geld voor komen.

Samenwerking

In het cultuurbeleid heeft de provincie nauw samengewerkt met gemeenten, en in het bijzonder met de gemeente Groningen, omdat in de stad veel culturele voorzieningen zijn. Daarmee is het aanvragen van structurele subsidie minder ingewikkeld geworden. We willen de komende jaren blijven samenwerken, om het voor cultuurinstellingen gemakkelijker te maken om subsidie aan te vragen. Ook de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe gaan de komende jaren meer samenwerken. Ze willen, met de kansen die Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden biedt, een regionaal cultuurprogramma zowel voor kunsten als voor erfgoed maken.