Experiment met garnalenkweek bij Dubbele Dijk van start

Binnenkort gaat de eerste initiatiefnemer in het tussengebied van de Dubbele Dijk bij Bierum aan de slag. Erik Moesker van NoordOogst Aquaponics onderzoekt of het mogelijk is om kleine Hollandse garnalen op te kweken tot extra groot formaat. Het gaat om bijvangst van de garnalenvisserij, die nu nog overboord gezet wordt. Aan het onderzoek doen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en een aantal garnalenvissers uit Zoutkamp mee. In de proeftuin voor zilte teelt en aquacultuur bij de Dubbele Dijk stimuleert de provincie Groningen vernieuwingen in de landbouw. De provincie Groningen en het Programma naar een Rijke Waddenzee dragen in totaal € 40.000 bij aan dit praktijkexperiment.

Onderzoek

Het experiment start in april en de eerste resultaten worden in oktober 2021 verwacht. De garnalen komen in vijvers gevuld met water uit de Eems. Duidelijk moet worden welke omstandigheden de garnaaltjes nodig hebben om uit te groeien tot een extra groot formaat. Ook wordt onderzoek gedaan naar de verkoopprijs, aanpassingen aan de garnalenkotters en economische haalbaarheid van garnalenkweek op land.

Verzilting landbouwgrond

Als gevolg van de toenemende verzilting van landbouwgrond is er een grote behoefte aan kennis en ervaring met zilte teelt en aquacultuur. Het tussengebied van de Dubbele Dijk biedt ruimte om hiermee ervaring op te doen en kennis te ontwikkelen. Het opkweken van garnaaltjes is het eerste proefproject dat van start gaat bij de Dubbele Dijk. 

Garnalenpoep

Ondernemer Erik Moesker kwam op het idee voor de proef door een garnalenvisser. Die kwam op het idee om ondermaatse garnalen niet langer terug te gooien, maar mee te nemen en op land op te kweken. Zo hoeven vissers voor dezelfde garnalen niet nog eens uit te varen. Moesker hoopt dat er binnen de Dubbele Dijk een gesloten kringloop ontstaat, waarbij garnalenpoep gebruikt wordt als meststof voor het telen van zilte gewassen, zoals lamsoor, zeekraal en zeewier. 

Over de Dubbele Dijk

De Dubbele Dijk maakt deel uit van de dijkversterking Delfzijl-Eemshaven. In plaats van het verhogen van de zeedijk is hier gekozen voor een innovatief alternatief. Achter de eerste dijk is een tweede, lagere dijk aangelegd. Deze tweede dijk houdt het water tegen als bij een extreme storm water over de eerste dijk komt. Tussen beide dijken ligt een gebied dat bestaat uit twee delen: een deel voor zilte landbouw en aquacultuur en een deel voor slibinvang en natuur. In de eerste dijk wordt een afsluitbare getijdeduiker geplaatst, waardoor het gebied onder invloed van eb en vloed komt te staan. Met de Dubbele Dijk willen het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen ervaringen opdoen met een nieuwe, klimaatbestendige vorm van dijkversterking, het sliboverschot in de Eems-Dollard aanpakken en ervaring opdoen met zilte landbouw en aquacultuur. 

Eems-Dollard 2050

Het proefproject Dubbele Dijk is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050, waarvan de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest partners zijn. Doel van het programma Eems-Dollard 2050 is samenwerken aan natuurherstel in de Eems-Dollard door vertroebeling tegen te gaan, nieuwe leefgebieden voor dieren en planten te creëren en het kustgebied aanpassen aan klimaatveranderingen.