Essent gaat samen met RWE

Wanneer de mededingingsautoriteiten en de aandeelhouders van Essent deze plannen goedkeuren, zal het energiebedrijf Essent, na de afsplitsing van haar netwerken, samengaan met het Duitse RWE. Daartoe hebben de raden van bestuur van beide bedrijven vanmiddag een overeenkomst getekend.
Het college van Gedeputeerde Staten is ingenomen met het besluit van Essent. Voor de provincie Groningen betekent dit dat ze haar aandelen in het commerciële bedrijf van Essent zal verkopen. De provincie Groningen blijft nog wel aandeelhouder van het netwerkbedrijf van Essent. 

In juni vorig jaar heeft de provincie al ingestemd met het verkopen van de aandelen in het commerciële deel van Essent. Door aansluiting bij RWE ontstaat een groot en sterk energiebedrijf en daarmee zijn de aanwezige publieke belangen het meest gediend. Zo kan ook in de toekomst een betrouwbare en duurzame energielevering tegen een gunstige prijs aan de burger gegarandeerd worden. Bovendien vindt de provincie Groningen het onverantwoord om langer aandeelhouder te blijven van een onderneming die sinds enkele jaren opereert in een vrije en zeer concurrerende markt.

“Wij zijn als college zeer ingenomen met het besluit van Essent. Ondanks dat het economische tij niet meezit, kunnen we als alles volgens plan verloopt een mooie prijs voor onze aandelen tegemoet zien”, aldus gedeputeerde Marc Calon.

Opbrengst
Uitgaande van het totale bod van € 9,3 miljard, is de geschatte opbrengst voor de provincie Groningen maximaal € 558 miljoen euro. Een deel van dit geld wordt gereserveerd voor afwikkeling van de verkoop. Ook gebruiken aandeelhouders een deel van de opbrengst voor een lening aan het netwerkbedrijf Enexis. 
Wanneer Provinciale Staten daarmee instemmen, verkoopt ze haar aandelen in het commerciële bedrijf en blijft dus aandeelhouder van Enexis, het netwerkbedrijf van Essent. Het milieubedrijf van Essent wordt naar verwachting later dit jaar verkocht. De mogelijke opbrengst daarvan is op dit moment nog niet bekend.

Een groot deel van de opbrengst zal de provincie gebruiken ter cofinanciering van het Regionaal Specifiek Pakket, d.i. het pakket aan infrastructurele en ruimtelijk-economische projecten dat ze met het Rijk overeengekomen is ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.

Proces
Naar verwachting zal eind april/begin mei van dit jaar de voorgenomen transactie worden voorgelegd aan de betrokken raden en staten. De algemene vergadering van aandeelhouders van Essent zal vervolgens eind juni a.s. definitief moeten besluiten tot overdracht van de aandelen in het commerciële bedrijf van Essent aan RWE.