Elf miljoen voor akkervogels en cultuurlandschap

Gedeputeerde Staten van Groningen reserveren 3,6 miljoen euro voor akkerrandenbeheer en landschap. Samen met geld van de Europese Unie en het rijk, is de komende zes jaar zo'n 11 miljoen euro beschikbaar voor het beheer van vogelvriendelijke akkerranden en landschap. Naast de inzet voor akkerranden in de akkervogelkerngebieden in Groningen, zal het geld worden ingezet als vergoeding voor boeren in Middag-Humsterland. De boeren in dit Nationaal Landschap ondervinden concurrentienadeel door ondermeer de kleine onregelmatige percelen, veroorzaakt door de vele beschermde sloten. Provinciale Staten zullen binnenkort besluiten of ze akkoord gaan met dit voorstel van Gedeputeerde Staten.

Europees geld

Het geld dat het rijk (LNV), de EU en ook provincies beschikbaar stellen, komt voort uit de zogenaamde herziening van het Europees Landbouwbeleid. Een belangrijke verandering binnen het Europees Landbouwbeleid voor de komende jaren zal zijn, dat middelen die voorheen direct beschikbaar waren voor de boeren (inkomensteun), worden overgeheveld naar plattelandsbeleid. Dit zijn de zogenaamde modulatiegelden. Dit geld komt wel weer terecht bij de landbouw maar moet besteed worden aan maatschappelijk verantwoorde landbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld akkervogelbeheer. Gedeputeerde Douwe Hollenga: "Met het geld dat het college beschikbaar stelt, geven we invulling aan het nieuwe Europese Landbouwbeleid en investeren we in de toekomst. We besteden dit geld op een maatschappelijk verantwoorde manier. Als in 2013 meer (modulatie)geld vrijkomt, verwachten wij in Groningen dit geld goed te kunnen besteden, zodat we kunnen werken aan een duurzamer en mooier Nederland. Precies zoals minster Verburg dit wenst. Wij willen in Groningen laten zien hoe we Europees geld op goede manier kunnen wegzetten".