Eemshaven in beeld voor aansluiting windpark Noordzee

De Eemshaven is de beste locatie om het toekomstige windpark op de Noordzee op aan te laten sluiten. Dat is het advies (PDF PDF-bestand, 128 KB) van dertien overheden in Groningen en Friesland aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Als randvoorwaarde stellen ze dat de negatieve effecten van de aansluiting gecompenseerd worden. Het gaat eerst om een voorlopig advies; begin oktober volgt het definitieve advies. In het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de route waar de kabels geplaatst worden. 

Draagvlak

De Eemshaven komt voorlopig als beste locatie uit de bus, vanwege het draagvlak en de gevolgen voor milieu, gezondheid en ruimtelijke inpassing. Het Friese Burgum valt af vanwege onvoldoende draagvlak, omdat daar overlast wordt verwacht door laagfrequent geluid. Ook de aansluiting via het Groningse Vierverlaten ligt niet voor de hand. 

Varianten Eemshaven

Bij de Eemshaven waren twee varianten in beeld: één aan de westkant en één aan de oostkant. Volgens de noordelijke overheden houdt de variant Eemshaven-oost het beste rekening met de lokale belangen, de kwetsbare natuur van de Wadden en de landbouw. Maar volgens TenneT en het ministerie van EZK is deze variant duur en moeilijk in te passen en zijn hier veel vergunningen voor nodig. Daarom adviseren Groningen en Fryslân om de hoogspanningskabel bij Eemshaven-west aan te leggen, maar alleen als er compenserende maatregelen in de omgeving worden genomen. Dat is volgens de provincies essentieel voor het draagvlak.

Randvoorwaarden

De provincies stellen als randvoorwaarde dat er een gebiedsproces komt en een gebiedsfonds om alle belanghebbenden in de omgeving te betrekken en te compenseren. Daarnaast moet de kuststrook in Noord-Groningen behouden blijven als landbouwgebied. Verder moeten de extra kabels in het Waddengebied in één keer worden aangelegd om verstoring van de natuur bij de aanleg van toekomstige windparken te voorkomen. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar de invloed van laagfrequent geluid.

Mogelijkheden

Alle betrokken gemeenten, waterschappen en provincies zijn het erover eens dat windenergie op zee onmisbaar is bij de overgang naar schone energie. Het nieuwe windpark in de Noordzee draagt daaraan bij. De partijen in de regio willen verder onderzoeken hoe de aanleg van hoogspanningsverbinding extra mogelijkheden kan bieden voor de ontwikkeling van het gebied. Zo zijn er mogelijkheden voor de versterking van de natuur, de verduurzaming van de landbouw en de vergroting van de inzet van waterstof in de regio. De noordelijke partijen zijn bereid om samen met het ministerie te werken aan het vervolg van het project.

Vervolgstappen

Voor de aansluiting van het windpark ten noorden van de Waddeneilanden zijn negen mogelijke kabelroutes onderzocht. Om een voorkeursroute vast te stellen, heeft het ministerie de betrokken gemeenten, waterschappen en provincies om advies gevraagd. De gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen buigen zich de komende periode over het voorlopige advies. Begin oktober wordt een definitief advies vastgesteld.