Duurzame economische groei centraal in ontwerp-Structuurvisie Eemsdelta

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft op 13 december de ontwerp-Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld. Deze nota is een verdere uitwerking van de Omgevingsvisie, specifiek bedoeld voor het industriegebied in de Eemsdelta. Het gebied is belangrijk voor de economische ontwikkeling van onze provincie, maar kent door de ligging aan de Waddenzee ook een unieke ecologische rijkdom. Daarom wil de provincie in de Eemsdelta duurzame energie en groene bedrijvigheid stimuleren.

Waarom een Ontwerp-Structuurvisie?

De commissie voor de m.e.r., die advies uitbrengt over milieueffectrapporten, heeft in 2014 de regionale overheden geadviseerd een samenhangende structuurvisie voor de Eemsdelta te laten maken. Aan dat advies geeft de provincie nu invulling, met de ontwerp-Structuurvisie. De visie biedt alle partijen duidelijkheid over wat kan en onder welke voorwaarden. Daarbij zijn acceptabele milieugrenzen bepaald die rekening houden met de gezondheid van omwonenden. De ontwikkelingen die nu bekend zijn in het gebied blijven binnen die grenzen. Bovendien is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Betrokken partijen

De Groningse natuur- en milieuorganisaties, het bedrijfsleven, land- en tuinbouworganisaties en inwoners zijn betrokken en ge├»nformeerd tijdens het opstellen van de visie. De ontwerp-Structuurvisie zorgt ervoor dat de effecten van economische groei op de omgeving worden beheerst en negatieve effecten zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat wordt vastgelegd in specifiek milieubeleid voor het Eemsdeltagebied. De gemeenten Eemsmond en Delfzijl gaan de Structuurvisie vertalen in hun bestemmingsplannen. Groningen Seaports houdt er rekening mee bij de uitgifte van kavels. 

Ambities Waddenzee

De ontwerp-Structuurvisie bevat ook de ambities van de provincie Groningen over de Waddenzee die is aangewezen als UNESCO Werelderfgoed en Natura-2000 gebied. De afspraken uit het project Ecologie en Economie in balans zijn opgenomen in de ontwerp-Structuurvisie. Bij verdere groei verwacht de provincie van de bedrijven dat ze mee investeren in een betere ecologische kwaliteit van de Waddenzee. Uiteindelijk moeten de resultaten in de praktijk en bij de uitvoering worden bereikt.

Inspraak

De ontwerp-Structuurvisie ligt van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ter inzage. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Voor omwonenden worden twee inloopavonden georganiseerd. Op 21 december is een speciale informatiebijeenkomst voor Staten- en raadsleden. Ook vraagt de provincie de commissie voor de m.e.r. om advies. Na verwerking van de zienswijzen stellen Provinciale Staten van Groningen de Structuurvisie vast. Dat gebeurt naar verwachting op 19 april 2017.