Dubbele Dijk biedt ruimte voor pioniers

Meerdere initiatiefnemers willen op kleine schaal aan de slag met aquacultuur en zilte teelt binnen de
Dubbele Dijk bij Bierum. Ze willen er garnalen, kokkels, zeewier, aquaponics (gecombineerde kweek
van vissen en groenten) en zoutbestendige rassen zoals zeekraal, lamsoor en zilte aardappelrassen
telen.

Kleinschalige initiatieven

De provincie Groningen geeft deze kleinschalige initiatieven daarvoor de ruimte in het tussengebied
van de Dubbele Dijk. Bij succes kunnen ze opschalen naar commerciële activiteiten. Met het
pioniersgebied voor zilte teelt en aquacultuur stimuleert de provincie Groningen innovaties in de
landbouw. Ook kennisinstellingen als Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Terracollege en
Van Hall/Larenstein hebben belangstelling. Zij willen het gebied gebruiken voor onderzoek en
onderwijs.

Behoefte aan kennis

Als gevolg van de toenemende verzilting van landbouwgrond is de behoefte aan kennis en ervaring
met zilte teelt en aquacultuur groot. Het tussengebied van de dubbele dijk biedt ruimte voor leren door
doen. Wat is er wél mogelijk op landbouwgrond die regelmatig overstroomt met zeewater? De
verschillende initiatieven binnen de Dubbele Dijk helpen om antwoord op die vraag te krijgen. De
komende tijd onderzoekt de provincie samen met de initiatiefnemers en kennisinstellingen hoe de
diverse activiteiten vorm kunnen krijgen. Bij de aanbesteding van vorig jaar bleek dat er wel animo is om ervaring op te doen met aquacultuur en zilte teelt, maar dat ondernemers een bedrijfsmatige aanpak nog niet aandurven. Recent
onderzoek door de Hanzehogeschool bevestigde dat beeld.

Voorbereiding

Het noordelijke tussengebied van de Dubbele Dijk wordt momenteel landbouwrijp gemaakt. Dit duurt
nog tot en met het voorjaar. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van oude
drainagebuizen, het graven van sloten en greppels voor ontwatering en egalisering. Het zuidelijk deel
van het tussengebied richten we in om slib in te vangen en de natuur te versterken. Tussen beide
delen komt een opening waardoor zeewater kan stromen.

Dijkversterking

De Dubbele Dijk is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050, waarvan de provincie
Groningen een van de partners is. Doel van het pilotproject is ervaring opdoen met een nieuwe vorm
van dijkversterking, werken aan natuurherstel in de Eems-Dollard en ervaring opdoen met zilte
landbouw en aquacultuur. Doel van het programma Eems-Dollard is om gezamenlijk te werken aan
ecologische verbetering van de Eems-Dollard - door onttrekking van slib - en de balans tussen
ecologie en economie in het gebied te verbeteren.