Drie provincies presenteren toekomstvisie voor het Noorden

Hoe ziet de toekomst van Noord-Nederland eruit? En wat zijn de kansen en uitdagingen voor het Noorden op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, economie en bereikbaarheid? Hierover gaat de Noordervisie 2040, die op 18 juni door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe is gepresenteerd aan Provinciale Staten. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, het bedrijfsleven en verschillende belangenorganisaties.

 

Hoe ziet de toekomst van Noord-Nederland eruit? En wat zijn de kansen en uitdagingen voor het Noorden op gebied van onder meer milieu, ruimtelijke ordening, economie en bereikbaarheid? Hierover gaat de Noordervisie 2040, die op 18 juni door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe is gepresenteerd aan Provinciale Staten. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, het bedrijfsleven en verschillende belangenorganisaties.

Thema's

De drie provincies willen de komende jaren aan de slag met de thema's water en energie, en belangrijke opgaven zoals krimp en werk. Een voorbeeld is het plan om onderwijs en arbeidsmarkt in het Noorden beter op elkaar aan te laten sluiten. Daar is een gezamelijke aanpak voor nodig van onderwijsinstellingen, werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties. Een ander voorbeeld is het plan voor het verbeteren van de waterveiligheid en het behouden van voldoende drinkwater. Samen met het Deltaprogramma en de waterbeheerders is een programma nodig om hier voor het Noorden de juiste maatregelen te treffen.

Nieuwe rolverdeling

De Noordervisie 2040 laat ook de nieuwe rolverdeling tussen provincie en samenleving zien. De rol van de provincie ontwikkelt zich van regisseur naar speler in een netwerk van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bij het maken van de stap van visie naar uitvoering, zullen de provincies nadrukkelijk de samenwerking opzoeken, ruimte bieden aan initiatieven en waar nodig richting geven en ondersteunen.

De visie heeft de vorm van een magazine gekregen. Ook de uitvoeringsagenda 2013-2020 is hierin terug te vinden. Verder staan er voorbeelden in van bewoners, bedrijven en kennisinstellingen.