Drie alternatieven voor aansluiting N361 Noorderhoogebrug in inspraak

Er zijn drie mogelijkheden onderzocht om de verkeerssituatie bij de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg te verbeteren. Twee alternatieven gaan uit van een nieuwe aansluiting op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug en in het derde alternatief worden alleen de fietsroutes aangepakt. Met dit project willen we Noordwest-Groningen beter bereikbaar maken, de verkeersveiligheid verbeteren en Noorderhoogebrug leefbaarder maken.

Er zijn drie mogelijkheden onderzocht om de verkeerssituatie bij de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg te verbeteren. Twee alternatieven gaan uit van een nieuwe aansluiting op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug, terwijl in het derde alternatief alleen de fietsroutes worden aangepakt. Met het project willen we Noordwest-Groningen beter bereikbaar maken, de verkeersveiligheid verbeteren en de wijk Noorderhoogebrug leefbaarder maken.

Inspraak

Van 9 mei tot en met 19 juni liggen de drie alternatieven en de bijbehorende onderzoeken ter inzage. Op 19 mei, van 17.00 tot 20.30 uur, is er een inloopavond in het Dorpshuis Noorderhoogebrug, Wolddijk 161 in Groningen. Bezoekers kunnen dan vragen stellen over de verschillende alternatieven en de uitgevoerde onderzoeken.

Doelstellingen project

De route vanaf de N361 naar de noordelijke ringweg is in de huidige situatie onlogisch en indirect. Op dit moment kan het verkeer bij de aansluiting Noorderhoogebrug niet alle richtingen op. Hierdoor moet het doorgaande verkeer richting de oostelijke ringweg door de bebouwde kom rijden. Daarnaast kruist dit doorgaande verkeer op verschillende plekken het fietsverkeer. In de uitgevoerde onderzoeken is beschreven hoe de drie alternatieven bijdragen aan de doelstellingen van het project en wat de milieueffecten ervan zijn. Voor de effecten op het bedrijventerrein het Witte Lam is een apart onderzoek uitgevoerd. Naar verwachting nemen Provinciale Staten dit najaar een besluit over een definitieve oplossing voor de aansluiting.

N361 Groningen - Lauwersoog

De N361 is één van de onveiligste provinciale wegen van Groningen. Samen met de gemeenten Winsum, De Marne en Groningen zoekt de provincie naar oplossingen voor de verkeersproblemen. De weg voldoet op een aantal plekken niet aan de kwaliteitseisen van een belangrijke gebiedsontsluitingsweg. Zo loopt de weg met veel doorgaand verkeer door een aantal bebouwde kommen en sluit de weg niet goed aan op de ringweg van Groningen. Om deze problemen aan te pakken, worden op de hele N361 verbeteringsmaatregelen getroffen.