Doorstart Blauwe stad dichtbij

De provincie Groningen en Ontwikkelingsmaatschappij De Blauwe Stad Commanditaire Vennootschap/Koop Holding Europe (De Blauwe Stad CV/KHE) hebben definitief overeenstemming bereikt over de ontbinding van de publiek-private samenwerking in het project Blauwestad. Deze stap maakt een doorstart van Blauwestad mogelijk. De provincie neemt nu samen met de nieuwe gemeente Oldambt de verdere ontwikkeling van Blauwestad op zich.
De partijen volgen hiermee het advies op van de commissie Alders-Bakker-Doets. Deze commissie constateert dat door de crisis in de financiële wereld en de daaruit voortvloeiende stagnatie in de woningmarkt de verkoop van kavels flink tegenvalt. Daarom is het niet meer verantwoord het project te laten trekken door de overheid samen met slechts één private partij. Provinciale Staten bepalen op 16 december aanstaande of zij akkoord gaan met de ontbinding van de samenwerking en de bijbehorende overeenkomst. 

Blauwestad

Blauwestad - begonnen als particulier initiatief - heeft als belangrijkste doel het versterken van de leefbaarheid van het gebied Oldambt. Het omvat de aanleg van een groot meer (800 ha), nieuw natuurgebied (350 ha), recreatievoorzieningen en de bouw van 1480 woningen in het hogere segment. De komst van Blauwestad heeft inmiddels geleid tot een nieuwe impuls in het gebied, o.a. de vestiging van ca. 40 nieuwe ondernemingen en de komst van ca. 130 structurele arbeidsplaatsen.  Helaas blijft de verkoop van kavels achter. Daardoor duurt de uitvoering langer en moet er voor een veel langere periode financiering voor het project beschikbaar zijn.

Terugblik

Voor de uitvoering van het project Blauwestad is in 2001 gekozen voor een publiek-private samenwerking. Afspraak was dat de provincie de kosten van de aanleg van het meer, natuurgebied en een deel van de infrastructuur zou voorfinancieren. De private partijen zouden deze voorfinanciering terugbetalen uit de opbrengst van de verkoop van de bouwkavels, vanaf 1 juli 2008 in termijnen gedurende negen jaar. Ook de private partijen namen een deel van de kosten voor de publieke infrastructuur voor hun rekening.

Commissie Alders-Bakker-Doets

In 2007zijn private partijen BAM en Ballast Nedam uit het project getreden. Eind 2008 zijn met De Blauwe Stad CV/KHE nadere afspraken gemaakt over het project. De financiële crisis en de tegenvallende kavelverkoop maakten het nodig tot nadere afspraken te komen. Een onafhankelijke deskundige commissie werd ingesteld om onderzoek te doen naar de beste manier van samenwerking tussen de publieke en private partij. In oktober kwam de commissie Alders-Bakker-Doets met haar advies. De commissie constateert dat bij alle partijen nog groot vertrouwen is in het project. Maar ook dat de verkoop van kavels fors is achtergebleven. Dit betekent dat de doorlooptijd veel langer zal zijn dan de geplande 10 jaar, namelijk 30 tot 40 jaar. Dit brengt een grotere financieringslast en bijbehorende risico’s met zich mee. De commissie concludeert dat de huidige samenwerkingsvorm  hier niet bij past. Een enkele private partij kan de voor een verlengde looptijd van het project benodigde financiering niet zomaar aantrekken. Volgens de commissie is het onontkoombaar dat de publiek-private samenwerking wordt beëindigd. De commissie raadt aan een nieuwe publiek-publieke samenwerking tussen de provincie en de nieuwe gemeente Oldambt op te richten. Een derde aanbeveling is om het ontwerp van Blauwestad op onderdelen aan te passen, met behoud van kwaliteit als uitgangspunt. 

Overeenkomst provincie - De Blauwe Stad CV/KHE

De provincie en De Blauwe Stad CV/KHE hebben besloten dit advies op te volgen en zijn in goed overleg gekomen tot de volgende vaststellingsovereenkomst. In de overeenkomst is afgesproken dat De Blauwe Stad CV/KHE alle gronden die zij in bezit heeft aan de provincie overdraagt, evenals het Multifunctioneel Centrum (MFC) inclusief inventaris en de modelwoning in het Riet. De Blauwe Stad CV/KHE ontvangt € 13.720.000 van de provincie voor het bouw- en woonrijp maken, de aanleg van infrastructuur, gepleegde marketingactiviteiten, het MFC en de modelwoning. Niet alle investeringen en ontwikkelingskosten van De Blauwe Stad CV/KHE zijn meegenomen in dit bedrag, waardoor niet alleen de provincie, maar ook De Blauwe Stad CV/KHE een bijdrage levert aan de beëindiging van de samenwerking.
De provincie heeft aan de heer J. Doets en de heer R. Schnieders  gevraagd deze overeenkomst inhoudelijk vanuit hun expertise te beoordelen (opinion of fairness). Zij komen tot de conclusie dat de provincie een faire prijs betaalt.

Toekomst Blauwestad

De vervolgstap is dat de provincie een publiek-publieke samenwerking aangaat met de nieuwe gemeente Oldambt. De provincie en de nieuwe gemeente Oldambt bepalen samen de invulling hiervan, zowel van de samenwerkingsvorm als van de verdere ontwikkeling van het project. Ook de bewoners van Blauwestad worden hierbij betrokken. Het streven is dat de nieuwe organisatie medio 2010 van start kan. Ondertussen komen de werkzaamheden rond Blauwestad niet stil te liggen. De provincie neemt de lopende arbeidsovereenkomsten van de medewerkers van de Ontwikkelingsmaatschappij over en de verkoop van de kavels gaat gewoon door.

Gevolgen voor de provincie

De provincie geeft het project Blauwestad een nieuwe kans, maar dit heeft wel financiële gevolgen.
Om de kosten van de beëindiging van de publiek-private samenwerking te kunnen betalen, moet de provincie het investeringskrediet ten behoeve van de exploitatie gedurende de komende 5 jaar ophogen van 105 miljoen euro tot 118 miljoen euro. Daarna moet op basis van de omstandigheden op dat moment opnieuw gekeken worden of het krediet voor de volgende periode toereikend is.
Daarnaast moet een grondexploitatie gemaakt worden die toekomstbestendig is. Uitgaand van een concept grondexploitatie van 40 jaar en een gemiddelde verkoop van 30 kavels per jaar is het noodzakelijk dat de provincie in 2009 eenmalig 28.775.000 euro afboekt. Wanneer dit gebeurt, kan de totale investering inclusief rente gedekt worden uit de toekomstige opbrengsten.

Gevolgen voor de gemeenten

Voor de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten heeft de ontbinding van de samenwerking met De Blauwe Stad CV/KHE geen gevolgen voor de bestaande inhoudelijke en financiële rechten en verplichtingen. De gemeenten worden wel gevraagd hun instemming te verlenen met de vaststellingsovereenkomst en met het feit dat de samenwerking wordt beëindigd. De colleges hebben inmiddels aangegeven hier positief tegenover te staan.  De beraadslaging in de gemeenteraden hierover vindt op 16 december a.s. plaats.