Discussie op gang

Deze week stond voor een groot deel in het teken van de consultatieronde: de bespreking van het rapport 'Samenwerkingsmodellen RUD Groningen' ter voorbereiding op de Tweede Bestuursconferentie RUD Groningen op 4 maart.

Deze week stond voor een groot deel in het teken van de consultatieronde: de bespreking van het rapport 'Samenwerkingsmodellen RUD Groningen' ter voorbereiding op de Tweede Bestuursconferentie RUD Groningen op 4 maart.

Dinsdag heb ik een gesprek gehad met gedeputeerde Rudi Slager en de VGG-portefeuillehouders Milieu Jan Bessembinders en Jan Oomkes. Rudi Slager en Jan Bessembinders zitten de bestuursconferentie voor. Wij hebben geconcludeerd dat het rapport voldoende materiaal bevat om een keuze voor het takenpakket en de organisatievorm van een RUD te maken en dat het nu aan de bestuurders is om dat te doen. Wij hebben ook het programma van de conferentie doorgenomen. Daar zit veel ruimte in voor discussie, waarvan wij hopen dat die uitmondt in richtinggevend advies.

Lenie Kootstra, coördinerend gemeentesecretaris voor het project RUD, en ik zijn woensdag naar een bijeenkomst van de voorzitters van de ondernemingsraden in Winschoten geweest. Opnieuw een hele goede opkomst. Vragen van de voorzitters over met name het takenpakket, de kwaliteit, de financiën en de 'knip' beleid - uitvoering.

Donderdag heb ik in Veendam deelgenomen aan de consultatiebijeenkomst van negen Oost-Groningse gemeenten. Aanwezig waren wethouders, gemeentesecretarissen en middenmanagers. Samen met de projectgroepleden Nanno Evenhuis, Theo Toxopeus en Tjeerd Piek een presentatie gehouden over de keuzes, die moeten worden gemaakt. Jan Bessembinders kon als voorzitter van deze bijeenkomst vast oefenen voor de bestuursconferentie op 4 maart. Vier gemeenten zijn al een heel eind in hun meningsvorming, de vijf anderen zitten er nog middenin. Wat opvalt is dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer voor de gevolgen van de RUD voor de eigen organisatie een goede aanpak volgt. Andere gemeenten kunnen eenzelfde aanpak volgen.

De week eindigde in het gemeentehuis van Leek met de consultatiebijeenkomst van de vier Westerkwartiergemeenten. Ook hier waren wethouders, gemeentesecretarissen en middenmanagers aanwezig. Samen met projectgroeplid Bert Knollema presentatie gegeven, die aanleiding vormde voor pittige discussies over de opties voor het takenpakket van de RUD, de financiën, de relatie opdrachtgever (gemeenten) - opdrachtnemer (de RUD) en de modellen. In de discussie over het takenpakket ging het er over hoe de integraliteit het beste kan worden gewaarborgd in samenhang daarmee of de overige milieutaken en de bouwen en ruimtelijke ordeningstaken in samenwerking met andere gemeenten moeten worden uitgevoerd of ook in een RUD moet worden belegd. Regelmatig viel hier het woord groeimodel. Eerst bijvoorbeeld de vergunningverlening-, toezichthouding- en handhavingstaken door een RUD laten uitvoeren en later bij goed functioneren van een RUD eventueel ook de andere Wabo-taken. De discussie wordt de komende twee weken verder gevoerd in de gemeenten. De deelnemers waren heel tevreden over de openheid waarmee de discussie is gevoerd.

Mijn week begon in mijn geboortestad Utrecht met de maandelijkse vergadering met mijn collega-projectleiders in de andere provincies. Vast agendapunt is de stand van zaken van alle RUD-projecten. Altijd leerzaam. Daarnaast hebben wij over kwaliteitscriteria gesproken. De landelijke criteria worden halverwege dit jaar geëvalueerd. Wij brengen dan de Groningse maat in. Eind dit jaar wordt de definitieve set kwaliteitscriteria vastgesteld.
16 februari is er bestuurlijk overleg geweest tussen het rijk (staatssecretaris Atsma en minister Opstelten) en de koepelorganisaties IPO en VNG. Het tijdplan en een checklist voor de vorming van de RUD's is vastgesteld. Vrijdag is er een gezamenlijk persbericht over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg op de website www.uitvoeringmetambitie.nl geplaatst.
 
Dinsdag in projectgroep het eindrapport besproken en resultaten eerste toepassing zelfevaluatietool voor gemeenten Groningen en Stadskanaal en provincie besproken. Conclusie is dat invullen geen sinecure is en veel kennis van de eigen organisatie vraagt. Voor de bouwen en ruimtelijke ordeningstaken kan het zelfevaluatietool waardevol zijn. Dat geldt in mindere mate voor de milieutaken, omdat wij daar in 2010 al uitgebreid naar hebben gekeken. Kerngroeplid Jan van Dijk informeert de contactpersonen bij de gemeenten en nodigt hen uit voor een gezamenlijk 'invulbijeenkomst' medio maart.

Ik heb een deel van de week benut om samen met kerngroepleden Marianne Fokkinga en Liesbeth Groote Schaarsberg de laatste puntjes op de i te zetten voor eindrapportage. Opnieuw deadline gehaald. Het eindrapport is vrijdag met programma en deelnemerslijst naar de deelnemers aan de Tweede Bestuursconferentie RUD Groningen verzonden en wordt begin volgende week in het dossier RUD op de website van de provincie geplaatst.

Opvallend is en blijft de grote betrokkenheid van bestuurders en ambtenaren bij het project. Ik wil in het bijzonder de projectgroepleden complimenteren met hun tomeloze tijd en energie in deze consultatieweken.

Volgende week is er geen blog, omdat ik een week ga langlaufen in Noorwegen. Heerlijk na een aantal intensieve werkweken. In het eerstvolgende blog daarna doe ik u verslag van de bestuursconferentie!