Natuur in Eems-Dollard kan veel beter

De natuur in Eems-Dollard is ernstig verschraald. Belangrijke leefgebieden als zeegrasvelden en schelpdierbanken zijn bijna helemaal verdwenen. Ook komen er veel minder bodemdieren voor dan in de Waddenzee en gaat het niet goed met populaties van verschillende trekvogels en trekvissen. Dit staat in de jaarrapportage 2020 van het programma Eems-Dollard 2050

Oorzaken

Doordat er veel slib in het water zit en er een gebrek is aan geschikte leefgebieden voor planten en dieren gaat het niet goed met de Eems-Dollard. Het water is extreem troebel door de hoeveelheid slib. Hierdoor kan er geen rijk onderwaterleven ontstaan. Dit heeft invloed op de hele voedselketen, omdat schelpdieren en wormen een belangrijke voedselbron voor vissen en vogels vormen.

Lichtpuntjes

Toch zijn er ook lichtpuntjes: zo verblijven er veel trekvogels als de zwarte ruiter en de kluut in de Eems-Dollard. De kluut lijkt zich te hebben aangepast aan het veranderende voedselaanbod. Een kwart van de Waddenpopulatie kluten verblijft nu in de Dollard.

Projecten ED2050

Met verschillende projecten richt het programma Eems-Dollard 2050 zich op het verbeteren van de Eems-Dollard. Een belangrijk doel is de troebelheid van het water verminderen. De ambitie is om jaarlijks 1 miljoen ton slib te onttrekken aan de Eems-Dollard en dit in te zetten als herbruikbare grondstof. Daarnaast wil ED2050 zeshonderd tot tweeduizend nieuwe leefgebieden realiseren.  

Bekijk de monitoringsrapportage 2020 van het programma Eems-Dollard 2050.