De omgevingsvergunning: vanaf 1 oktober één loket voor uw vergunningen

Vanaf 1 oktober 2010 gelden er nieuwe regels voor de fysieke leefomgeving. Dan treedt de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de nieuwe omgevingsvergunning in werking. Dit betekent dat zo'n 25 verschillende vergunningen, meldingen en ontheffingen (waaronder de milieuvergunning, bouwvergunning, kap- en sloopvergunning) opgaan in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning.

Vanaf 1 oktober 2010 gelden er nieuwe regels voor de fysieke leefomgeving. Dan treedt de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de nieuwe omgevingsvergunning in werking. Dit betekent dat zo'n 25 verschillende vergunningen, meldingen en ontheffingen (waaronder de milieuvergunning, bouwvergunning, kap- en sloopvergunning) opgaan in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning.

Sneller en eenvoudiger

Bedrijven en inwoners hoeven bijvoorbeeld niet langer een bouwvergunning aan te vragen bij de gemeente en een milieuvergunning bij de provincie. Nee: één vergunningaanvraag, één procedure, één vergunning en één procedure van rechtsbescherming. Met als doel: minder administratieve lasten en betere dienstverlening, minder en kortere procedures en voorkomen van tegenstrijdige regels. Kortom: sneller en eenvoudiger.

Anders samenwerken

Dit heeft flinke gevolgen voor gemeenten, brandweer, waterschappen, en de provincie. Zowel op het gebied van vergunningverlening als toezicht en de handhaving moet er intensief worden samengewerkt. Daarnaast ontstaat een verschuiving van bevoegdheden tussen gemeenten en provincies. Eén instantie (vaak de gemeente, soms de provincie) wordt nu het bevoegde gezag voor de hele omgevingsvergunning. Hierbij is afgesproken dat gemeenten, brandweer, waterschappen en provincie gebruik maken van elkaars specifieke kennis en ervaring

Achtergrond

De omgevingsvergunning past in een wettelijk traject van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). De Wabo is onderdeel van het programma "Modernisering regelgeving". Het kabinet streeft naar minder, eenvoudiger, maar vooral effectievere regels. Door regelgeving te schrappen en te vereenvoudigen zijn regels beter uit te voeren en te handhaven. Gelet op de vele wetten en beleidsregels die moeten veranderen, is dit een langdurig traject.