Concentratie BRZO-taken

Maandagmorgen heb ik een bijeenkomst geleid over de landschappelijke inpassing van een verkeerskundige oplossing. Provinciale verkeers-, landschaps- en stedenbouwkundigen verschillen daarover van mening.

Maandagmorgen heb ik een bijeenkomst geleid over de landschappelijke inpassing van een verkeerskundige oplossing. Provinciale verkeers-, landschaps- en stedenbouwkundigen verschillen daarover van mening. Na een inventarisatie van de belangen met zijn allen rond blanco situatieschetsen gaan staan en nagedacht over mogelijke alternatieve oplossingen. Dat werkte uitstekend. De uren vlogen voorbij. De alternatieven worden nu uitgewerkt en eind deze maand zal blijken of er een alternatief is waarin alle disciplines zich kunnen vinden.
Bij de projectgroepleden geïnventariseerd wat de stand van zaken is met betrekking tot de voorgenomen besluiten over het advies van het bestuurlijk overleg Regionale Uitvoeringsdienst van de Vereniging Groninger Gemeenten en de provincie over het takenpakket en de organisatievorm. Het gaat vrijwel in alle gemeenten en de provincie lukken om 8 november de voorgenomen besluiten te behandelen.

Dinsdag naar Utrecht gereisd voor het maandelijks overleg met mijn collega-projectleiders RUD. Veel aandacht voor de discussie om de taken voor de BRZO-bedrijven in vier of vijf RUD’s te concentreren. Met mijn Friese en Drentse collega’s kort van gedachten gewisseld over hoe wij dat in het Noorden kunnen organiseren. Op korte termijn doen wij dat uitgebreider. Ook zijn alle RUD-projecten kort de revue gepasseerd. Door de discussie over de organisatievorm zijn wij geleidelijk aan in de achterhoede terechtgekomen.
Dinsdag was het halfjaarlijkse overleg tussen het dagelijks bestuur van de Vereniging Groninger Gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten. Daar stond o.a. de RUD op de agenda. Er was discussie over de te volgen koers. Die discussie is de volgende dag voortgezet in het bestuurlijk overleg RUD. Daar is afgesproken dat begin volgende week de balans wordt opgemaakt.
’s Middags mijn beoordelingsgesprek met mijn afdelingshoofd Johan Koopmans gehad.

Donderdagmorgen gestart met werkoverleg met onze projectmedewerker Marianne Fokkinga. Marianne gaat eind november verhuizen. Om de verhuizing voor te bereiden neemt zij een paar weken verlof. Daarom afspraken gemaakt over haar werkzaamheden.
Daarna vergadering van de kerngroep RUD. Liesbeth Groote Schaarsberg was weer even terug, omdat de evaluatie van de fasen 1 en 2 op de agenda stond. Openhartig met elkaar teruggekeken naar de periode mei 2010 tot en met oktober 2011. Geconstateerd dat wij als kerngroep heel goed met elkaar hebben samengewerkt. Volgende week volgt de evaluatie met de projectgroep.
Tussen de middag met het provinciale projectgroeplid Jan Smittenberg en het projectgroeplid namens de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer, Jannes Schoemaker, over de koers voor de komende maanden gebrainstormd.
’s Middags met de provinciale toezichthouder Pieta Walma over handhavingssamenwerking gesproken. Zij heeft mij verteld over de handhavingssamenwerking op dit moment in onze provincie en ik haar over de vier regionale pilots programmatisch handhaven, die binnenkort van start gaan.