Commissie presenteert advies bestuurlijke toekomst Groningen

Het is noodzakelijk om te komen tot een herindeling naar zes Groninger gemeenten. Dat adviseert de visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen. Zij presenteerde haar advies 'Grenzeloos Gunnen' op donderdag 28 februari aan de provincie Groningen.

 

Het is noodzakelijk om te komen tot een herindeling naar zes Groninger gemeenten. Dat adviseert de visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen. Zij presenteerde haar advies 'Grenzeloos Gunnen' op donderdag 28 februari aan de provincie Groningen.

Herindeling noodzakelijk

De commissie geeft aan dat gemeenten steeds complexere maatschappelijke opgaven hebben op het gebied van bijvoorbeeld werk, voorzieningen in relatie tot krimp en vergrijzing. Deze vervullen ze voor inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Om hier voldoende voor toegerust te zijn is een herindeling noodzakelijk. 

Groninger model

Het college van Gedeputeerde Staten nam het advies in ontvangst en gaf een eerste korte reactie. Op hoofdlijnen komt het advies overeen met de uitgangspunten die het college van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld in de provinciale ontwerpvisie op het bestuur. Daarin is al geschetst dat er flinke maatschappelijke opgaven op ons afkomen waar - in onze ogen - een flinke opschaling van het bestuur in Groningen voor nodig is om een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden aan onze inwoners. Met zes gemeenten gaan we naar een schaal toe, niet van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, maar een schaal die passend is bij de Groningse situatie; maatwerk voor de provincie Groningen. Tegelijkertijd bepleit de visitatiecommissie een aanpak om onze inwoners veel meer directe zeggenschap over hun eigen leefomgeving te geven. Dit ‘Groninger model’ ondersteunen wij. Het betekent ook meer bevoegdheden voor de nieuwe gemeenten, die van de provincie naar hen overgaan. De visitatiecommissie heeft in een gezamenlijke  opdracht van de provincie en Vereniging van Groninger Gemeenten  dit heldere advies gegeven en een flinke klus geklaard.

Vervolgproces

Nu staan de provincie en de gemeenten aan de lat om samen een positieve invulling te geven aan het vervolg. We beginnen met het verder bestuderen van het rapport en de analyse en het uitzetten van het vervolgproces. De eerste periode na het verschijnen van het advies staat in ieder geval in het teken van opinievorming. We willen met een open vizier in goed overleg en met respect voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden komen tot een visie op het lokaal bestuur dat onze inwoners goed kan bedienen. In ieder geval streeft de provincie er naar voor de zomer te komen met een definitieve visie op het lokaal bestuur.

Rapport Grenzeloos Gunnen

De visitatiecommissie, bestaande uit  Geert Jansen, Sandra Korthuis en Arno Korsten, geven in het rapport Grenzeloos Gunnen een oordeel over de bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen en een advies voor de bestuurlijke toekomst van onze provincie. De commissie geeft dit advies na gesproken te hebben met gemeenten, inwoners, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en deskundigen.