Combinatie van nieuwe natuur en waterberging in Zuidelijk Westerkwartier

Het Zuidelijk Westerkwartier krijgt er de komende jaren 2000 hectare nieuwe natuur bij, met ruimte voor waterberging, recreatie, landbouw en landschapsherstel. Op dinsdag 18 april maakte de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier keuzes voor voorkeursontwerpen voor de inrichting van elf deelgebieden. De ontwerpen zijn beoordeeld op verschillende doelen, bijvoorbeeld of de gestelde natuur- en waterdoelen worden gehaald en in hoeverre het karakteristieke landschap beschermd blijft. In de keuzes heeft de gebiedscommissie de ontvangen reacties van bewoners en ondernemers meegewogen.

Gesprekken met bewoners en landeigenaren

Er zijn ontwerpen gemaakt voor De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom, Dwarsdiep, ‘t Faan, Coendersborg, Matsloot-Pasop, Steenhuis, Leekstermeer-Midwolde, Bombay, De Jouwer en Doezumermieden-Kaleweg. De alternatieven voor de inrichtingsplannen kwamen tot stand aan de hand van gesprekken met bewoners en eigenaren in het gebied. Dit gebeurde onder andere in schetssessies en gebiedsavonden. Tijdens inloopbijeenkomsten zijn de ontwerpen en alternatieven met de omgeving besproken. Daarbij kreeg de omgeving de mogelijkheid om hierop te reageren. De ontvangen reacties zijn samen met de voorkeursvarianten voorgelegd aan de Gebiedscommissie.

Nieuwe natuur en waterberging

Op dit moment liggen her en der in het Westerkwartier kleine stukjes natuur; in de toekomst komen er grotere aaneengesloten gebieden met mooie natuur, waar het aangenaam verblijven is voor mens en dier. De aanleg van de nieuwe natuur moet het Westerkwartier een nieuwe impuls geven, waardoor het gebied nog aantrekkelijker wordt om te wonen en te ondernemen. Naar verwachting wordt in 2019 begonnen met de aanleg van deze gebieden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde gronden. Drie gebieden worden ook ingericht om bij extreme regenval water te kunnen bergen. De inrichting begint bij deze drie gebieden.

Vervolgproces

Met de voorkeursalternatieven maakt de Gebiedscommissie een conceptinrichtingsplan. Hierover brengt de Gebiedscommissie in juli 2017 een advies uit aan haar opdrachtgevers, de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest. Zij beslissen uiteindelijk over het plan en stellen het inrichtingsplan vast. Op 8 juni 2017 organiseert de Gebiedscommissie een informatiebijeenkomst waar de gemaakte keuzes per deelgebied voor het concept inrichtingsplan worden gepresenteerd.