College presenteert herindelingsadvies Groningen, Haren en Ten Boer

Deze week worden twee belangrijke stappen gezet in het herindelingsproces van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Op 20 december heeft het college van Gedeputeerde Staten het herindelingsadvies gepresenteerd. Daarnaast ondertekenen de colleges van burgemeester en wethouders van Groningen en Ten Boer deze week een personeelsconvenant, samen met Marga Kool als verbindingspersoon voor de gemeente Haren.

Besluitvorming

Het herindelingsadvies van het college is een actualisering van het herindelingsontwerp van 13 september 2016. Aanpassingen zijn mede gebaseerd op de in totaal 1.127 zienswijzen die op het herindelingsontwerp zijn ingediend. Na behandeling en vaststelling door Provinciale Staten wordt het document toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De definitieve besluitvorming over de herindeling vindt plaats in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Zienswijzen

Van de 1.127 zienswijzen van inwoners en maatschappelijke organisaties komen er 91 uit de gemeente Groningen, 950 uit de gemeente Haren, 7 uit de gemeente Ten Boer en 68 vanuit andere gemeenten en provincies. In totaal hebben 11 bestuurlijke organisaties een zienswijze ingediend. In zijn totaliteit is 39,4 procent van de zienswijzen positief, 59,9 procent negatief en is 0,7 procent neutraal. Van de ontvangen zienswijzen van inwoners en (maatschappelijke) organisaties uit de gemeente Groningen zijn 61 zienswijzen positief en 30 negatief. Vanuit de gemeente Haren gaat het om 333 positieve, 613 negatieve en 4 neutrale zienswijzen. Daarvan komen 859 zienswijzen uit de woonplaats Haren: 310 positief, 546 negatief en 3 neutraal. Vanuit de gemeente Ten Boer zijn 4 positieve en 2 negatieve zienswijzen ontvangen, en 1 neutrale. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de zienswijzen verwerkt in een reactienota, die samen met alle geanonimiseerde zienswijzen als bijlage in het herindelingsadvies is opgenomen.

Inhoud zienswijzen

In de zienswijzen geven zowel de voorstanders als de tegenstanders van de herindeling hun mening over verschillende thema’s, zoals de rol en de aanpak van de provincie, de bestuurskracht van de gemeente Haren en de nieuwe gemeente, en het draagvlak voor de herindeling. In de reactienota geeft het college antwoord op de ingediende zienswijzen. Verder worden in de zienswijzen veel aandachtspunten aangedragen voor de nieuwe gemeente. Over deze thema’s maken de gemeenten Groningen en Ten Boer - met inbreng van Marga Kool als verbindingspersoon voor de gemeente Haren - afspraken in een bestuursovereenkomst. Hierin wordt het toekomstperspectief van de nieuwe gemeente uitgewerkt.

Personeelsconvenant

In het personeelsconvenant staat dat medewerkers die op 1 februari 2017 in vaste dienst zijn van de gemeente Ten Boer en de gemeente Haren, op de datum van de fusie in vaste dienst van de nieuw te vormen gemeente komen. Dat geldt ook voor de medewerkers die op basis van ‘beschut werken’ op die datum in dienst zijn van de gemeente Haren. In het convenant staat ook dat er tot aan de herindeling vacatures onderling kunnen worden uitgewisseld. Als de gemeente Haren dat wil, kunnen hieraan ook haar medewerkers meedoen. De nadere uitwerking van het personeelsconvenant vindt plaats in overleg met de vakbonden. Het personeelsconvenant wordt deze week ondertekend door de burgemeesters van Groningen en Ten Boer en door Marga Kool, als verbindingspersoon voor Haren. Het convenant is door de ondernemingsraden van de drie gemeenten goed ontvangen.

Kijk voor meer informatie op www.herindelingghtb.nl.