Brede steun voor bod RES 1.0 in de provincie Groningen

Op 1 juli heeft een groot gedeelte van de RES-regio’s (Regionale Energie Strategie) in Nederland zijn bod ingediend om in 2030 in Nederland op land tenminste 35 TWh energie duurzaam op te wekken. De RES-regio Groningen kwam met een bod van 5,7 TWh. Dit voorstel kon de afgelopen weken bij de gemeenteraden, Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van de waterschappen rekenen op steun. Alle volksvertegenwoordigingen stemden in, alleen de gemeenteraad van Pekela moet de RES nog behandelen.

Bestaande plannen

Volgens de voorzitter van de stuurgroep RES, Hielke Westra, zijn er nog vraagstukken zoals de ruimtelijke inpassing die bij eventuele toekomstige ambities om een oplossing vragen. Het bod dat Groningen nu aanbiedt, bestaat uit plannen voor zonneparken en windmolens die al vergund zijn. Hiervoor is al subsidie toegezegd en ook netcapaciteit beschikbaar. Per gemeente zijn deze plannen aangevuld met ambities die eerder al door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.

Stand van zaken

  • Bij elkaar opgeteld verwachten de dertig RES-regio’s in Nederland ca 55 TWh duurzame stroom te produceren vanaf 2030. 
  • In 26 regio’s is de RES 1.0 vastgesteld door de volksvertegenwoordigers. 4 regio’s besluiten na de zomer.
  • In Groningen hebben, op één na, alle gemeenten ingestemd met het bod van 5,7 TWh.
  • De gemeente Pekela neemt na de zomer een besluit.

Rol voor inwoners

Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen voor de RES 2.0 (vast te stellen in 2023) die na de zomer van start gaan, is de ruimtelijke inpassing van mogelijke toekomstige ambities. Het gaat dan om toekomstige plannen en ambities die geen deel uitmaken van de RES 1.0. De betrokken gemeenten stellen deze visie samen met de provincies en de waterschappen op. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor inwoners. Zo wordt er gekeken naar de inzet van bijvoorbeeld een burgerberaad of omgevingsraad om eigenaarschap en zeggenschap van inwoners te vergroten. Daarbij is ook lokaal eigendom een belangrijk onderwerp. Zo kunnen inwoners zeggenschap krijgen en meeprofiteren van projecten op het gebied van wind en zon op land. 

Regionale Energiestrategie

Dertig RES-regio’s in Nederland geven gezamenlijk invulling aan een deel van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Zo zorgen zij er samen voor dat er in 2030 49% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. Regio Groningen is een van de RES-regio’s. De regio’s staan voor de opgave vanaf 2030 jaarlijks gezamenlijk tenminste 35 terawattuur (TWh) elektriciteit te produceren die is opgewekt uit wind- en zonne-energie op land. Daarnaast zorgt de Rijksoverheid voor minimaal 49 TWh uit wind-op-zeeprojecten.