Brede oproep tot herstel biodiversiteit

Een landelijk gebied met een fraai cultuurlandschap en een rijke biodiversiteit, versterking van het toekomstperspectief voor boerenbedrijven en een actieve betrokkenheid van de inwoners van Groningen. Daartoe roepen 14 natuur- en landbouworganisaties en kennisinstellingen in onze provincie op. Op 26 mei overhandigden ze gezamenlijk het manifest ‘Naar een rijk platteland (PDF PDF-bestand, 334 KB)’ aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Het manifest is de Groningse uitwerking van het Deltaplan Biodiversiteit: een brede landelijke coalitie om natuurverlies om te buigen naar herstel van biodiversiteit. 

Biodiversiteit

De biodiversiteit, de verscheidenheid aan dieren en planten, is de afgelopen tientallen jaren minder geworden. Er zijn minder soorten vlinders, insecten, weidevogels en akkervogels. De afname van de biodiversiteit is slecht voor de productie van voedsel, voor de natuur en voor het landschap. Met een Gronings Deltaplan voor Biodiversiteit werken de landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen samen om de natuur in de provincie Groningen te verbeteren. 

10 actiepunten

In het manifest staan 10 actiepunten waarmee de  14 partijen samen met de provincie aan de slag willen om de biodiversiteit in Groningen te herstellen:

 • Zorg voor een samenhangende aanpak op gebiedsniveau voor natuur, landbouw en openbare ruimte. 
 • Zorg voor natuurvriendelijk beheer van nieuwe en bestaande landschapselementen, zoals akkerranden, slaperdijken, bermen en oevers.
 • Zorg voor perspectief voor de overgang naar een natuurinclusieve landbouw met maatregelen die gericht zijn op herstel van de biodiversiteit.
 • Zorg voor een landbouw die onderdeel is van een circulaire economie en die niet ten koste gaat van de biodiversiteit.
 • Zorg voor een nieuw bedrijfseconomisch perspectief voor landbouwers.
 • Zorg voor één integrale benadering voor het landelijk gebied met gebiedsgerichte samenwerking.
 • Maak van projecten programma’s: borg continuïteit voor herstel van biodiversiteit.
 • Zorg voor gebiedsgerichte samenwerking en bewaak voortgang bij de uitvoering van lopende processen.
 • Maak provinciale spelregels rondom een gebiedsgerichte uitwerking van landinrichting en afstemming over ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Maak van de akkerbouwgebieden in Groningen een Deltalab voor het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel ter bevordering van monitoring en kennisontwikkeling. 
 • Geef inwoners de mogelijkheid om bij te dragen aan herstel van biodiversiteit en stimulering van natuurinclusieve landbouw in Groningen.

Regie door provincie

Het samenwerkingsverband van landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen vindt het noodzakelijk dat de betrokken partijen actief betrokken worden bij het realiseren van deze tien actiepunten voor een rijk platteland en een rijke biodiversiteit. Noodzakelijk is volgens hen dat de provincie hierbij de strategie bepaalt en de regie neemt. Gedeputeerde Henk Staghouwer is blij met het gezamenlijk initiatief. Hij denkt dat we als provincie kunnen profiteren van de kennis en ervaring van de initiatiefnemers. Zij zijn van belang bij plannen en programma's die we maken rondom de verbetering van de biodiversiteit, maar ook de versterking van de natuur, natuurinclusieve landbouw en het stikstofbeleid.

Ondertekenaars

Het manifest ‘Naar een rijk platteland’ is ondertekend door de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen, Collectief Groningen West, Collectief Midden Groningen, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK), Gronings Particulier Grondbezit, Het Groninger Landschap, IVN Noord-Nederland, Landschapsbeheer Groningen, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Raymond Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen en Staatsbosbeheer.