Bouw gemaal Lettelbert van start

In het Zuidelijk Westerkwartier komt het nieuwe gemaal ‘Lettelbert’ en een inlaat voor water, ‘De Drie Polders’. Op 8 juni werd hiervoor de eerste damwand geplaatst. Het gebied De Drie Polders wordt in opdracht van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest ingericht voor natuur en waterberging. Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie en dagelijks bestuurder Paul Tameling van het waterschap gaven samen het startsein voor de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De komende weken worden de damwanden één voor één in de grond in getrild. De damwanden maken deel uit van het nieuwe gemaal en de inlaatvoorziening langs het Lettelberterdiep. De damwanden zorgen ervoor dat de kade stevig blijft staan als de waterberging ingezet wordt. In dat geval stroomt er binnen 24 uur ongeveer 1,2 miljoen m3 water vanuit het Lettelberterdiep de waterberging in. Met het plaatsen van de eerste damwand is de bouw van het gemaal en de inlaat gestart. De Drie Polders is een van de gebieden in het Zuidelijk Westerkwartier die geschikt worden gemaakt voor natuur en waterberging. Zo worden wateroverlast en droogte in de toekomst voorkomen. Eind 2020 zijn het gemaal en de inlaat klaar voor gebruik.

Planning

Het plaatsen van de damwanden gaat naar verwachting drie weken duren. De werkzaamheden hiervoor zijn in de omgeving te horen en kunnen daarmee enige overlast veroorzaken. We proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken. Hiervoor zijn bij huizen in de omgeving trillings- en geluidsmeters geplaatst. Zo wordt gecontroleerd of de werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd worden. Voor meer informatie of vragen kunnen omwonenden contact opnemen met Prolander. 

Zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt de ontwikkeling van natuur  gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijkertijd worden er maatregelen genomen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zo blijft het in het Zuidelijk Westerkwartier in de toekomst veilig en prettig wonen, werken en recreëren.