Boeren in waddenkustgebied aan de slag met natuurinclusieve landbouw

Boeren in het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen gaan de komende jaren serieus aan de slag met natuurinclusieve landbouw, een landbouwvorm waarbij de natuur van de landbouw profiteert en andersom. Daarvoor hebben ze een zogeheten streefbeeld en actieplan voor 2050 opgesteld, wat op 11 februari werd aangeboden aan de gedeputeerden Henk Staghouwer (Groningen) en Klaas Fokkinga (Fryslân). Beide provincies werken sinds 2019 samen met Drenthe en het Rijk in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Maatregelen

De boeren in het Gronings-Friese kustgebied, dat ook wel de noordelijke kleischil wordt genoemd, willen dat er in 2030 1.200 kilometer aan bloemrijke akkerranden en bermen is aangelegd, om zo de biodiversiteit te stimuleren. Ook gaan ze zoet water opgevangen, zodat er ook in droge periodes genoeg water beschikbaar is. Daarnaast willen ze de komende jaren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest terugdringen. Ook gaan de boeren op scholen voorlichting geven, over waar het voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd.

Draagvlak

Het afgelopen jaar is in het gebied door boeren, agrarische natuurverenigingen en inwoners veelvuldig gesproken over de toekomst van de landbouw. Een aantal boerencollectieven heeft met alle betrokkenen, in opdracht van de provincies Groningen en Fryslân, een streefbeeld voor 2050 opgesteld. In het actieplan hebben zij verwoord hoe de biodiversiteit op peil gebracht kan worden en hoe je kunt zorgen voor een manier van landbouw bedrijven, die inspeelt op klimaatverandering en tegelijkertijd een verdienmodel voor de boer oplevert.

Pootaardappelen

De noordelijke kleischil, een gebied waar je akkerbouw- en veelteeltbedrijven door elkaar heen vindt, geldt als een van de belangrijke landbouwregio's van Europa. Het gebied onderscheidt zich door de hoogwaardige teelt van pootaardappelen voor de internationale markt. Daarmee speelt het een belangrijke rol in de voedselvoorziening voor andere delen van de wereld.