Bijval voor Groningse kwaliteitsmaat

De week begon voor mij met de kennismaking met mijn nieuwe bestuurlijk opdrachtgever Mark Boumans. Aanleiding was het bezoek van Sybilla Dekker op woensdag.

De week begon voor mij met de kennismaking met mijn nieuwe bestuurlijk opdrachtgever Mark Boumans. Aanleiding was het bezoek van Sybilla Dekker op woensdag. Vanuit zijn vorige functie als burgemeester van Haren was Mark Boumans al een beetje op de hoogte van het RUD-dossier, maar in een andere rol. Hij zei dat dat wel schakelen is. Jan Bessembinders, Henk Jan Bolding en ik hebben de nieuwe gedeputeerde in sneltreinvaart meegenomen door de geschiedenis van het project en vooral aandacht besteed aan de actuele stand van zaken.

Dinsdagmorgen vroeg hebben Jan Bessembinders en ik een gesprek gehad met wethouder Ton Schroor van Groningen en zijn gemeentesecretaris Maarten Ruijs. Het gesprek verliep in een zeer prettige en open sfeer. De conclusie was dat het zeer zinvol is als de projectgroep de bestuurlijke en ambtelijke sturing van de RUD op hele korte termijn verder uitwerkt.
Direct na dit gesprek de opdracht daarvoor geformuleerd en voorgelegd aan mijn ambtelijk opdrachtgever Henk Jan Bolding. Die stemde ermee in. Daarna contact gelegd met de coördinerend gemeentesecretaris voor het project RUD, Lenie Kootstra, omdat een aantal gemeentesecretarissen op eigen initiatief al het centrumgemeentemodel aan het uitwerken zijn. Ik heb met Lenie afgesproken dat wij hun werk zullen benutten bij het uitvoeren van onze opdracht. Jan Beldman van KplusV organisatieadvies gevraagd of hij tijd heeft om onze opdracht te ondersteunen. Dat heeft hij. Ook potentiële werkgroepleden benaderd. De meesten zijn enthousiast en willen er de komende weken ook tijd voor vrij maken in hun agenda's.

Deze opdracht heeft wel tot gevolg, dat wij verder uit onze planning lopen. Ik hoop dat wij medio mei de notitie 'Sturing  RUD' kunnen opleveren. Daarna kunnen wij het conceptadvies over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD in procedure brengen. Dat advies kunnen wij, als het niet te veel tegen zit, voor de zomervakantie aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten sturen. Dan hebben wij een vertraging van twee tot drie maanden.

Een van de hoogtepunten van de week was het bezoek aan Groningen van Sybilla Dekker, het bestuurlijke boegbeeld van het landelijke programma voor de vorming van RUD's, in het kader van haar rondtour langs alle provincies. Zij werd vergezeld door de landelijke programmaleider RUD's Wil van Delft en haar secretaris Sam VandenVondele. Eerst was er een gesprek met onze Commissaris van de Koningin Max van den Berg, mijn beide bestuurlijke opdrachtgevers gedeputeerde Mark Boumans en wethouder Jan Bessembinders en de provinciesecretaris Henk Jan Bolding. Sybilla Dekker werd geïnformeerd over de ins en outs van ons project. Zij toonde zich zeer geïnteresseerd.

Om 11.00 uur volgde een ontmoeting met de wethouders. Na de opening door Mark Boumans, maakte Jan Bessembinders van de gelegenheid gebruik om alle wethouders te informeren over de gesprekken met de gemeente Groningen, de DEAL-gemeenten en de provincie, die na de bestuursconferentie op 4 maart hebben plaatsgevonden. Daarna volgde de presentatie van Sybilla Dekker. Zij zei het belangrijk te vinden om in haar rol als bestuurlijk boegbeeld van gedachten te wisselen met de bestuurders, omdat zij in de RUD gaan samenwerken om tot een professionelere taakuitvoering te komen. Door haar ervaringen als minister van VROM kon zij de inhoudelijke noodzaak van de RUD's zeer goed voor het voetlicht brengen. Zij begon bij de Wabo en zei als eindbeeld te zien een RUD, waarin alle Wabo-taken wordt belegd. Dat kan naar haar mening fasegewijs. De noodzaak illustreerde zij ook met voorbeelden van incidenten, die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Bij al die incidenten werd terecht of niet terecht altijd het eerste naar de bestuurders gekeken. Sybilla Dekker gaf aan dat zij op het Groningse schaalniveau één RUD het meest passend vindt. Ook benadrukte zij dat het bevoegd gezag bij de gemeenten en provincie blijft. Over de Groningse kwaliteitsmaat was zij heel duidelijk. Wat haar betreft hoeven wij ons daar geen zorgen over te maken als wij voor de afwijkingen een goede motivatie hebben. Wil van Delft viel haar daar in bij. Dit was voor veel bestuurders een hele opluchting.
De discussie kwam wat aarzelend op gang. Wethouder Annalies Usmany van Appingedam gaf de aftrap. Zij stelde dat de DEAL-gemeenten met hun gezamenlijke VTH-werkorganisatie al een hele slag hebben gemaakt. Sybilla Dekker beaamde dat. De wethouders Jan Oomkes van Zuidhorn en Tanja Haseloop van Leek spraken zich onomwonden uit voor één RUD met daarin alle milieutaken. Burgemeester André van de Nadort drong er op aan om de taakstelling van 100 miljoen euro in het Regeerakkoord van tafel te halen. Sybilla Dekker toonde daar begrip voor. Die wens lijkt te worden gehonoreerd, omdat hij niet meer in het conceptbestuursakkoord tussen het Rijk, het IPO en de VNG staat.

's Middags bracht Sybilla Dekker een informeel werkbezoek aan de Eemshaven. Tijdens de rondtour toonde zij zich onder de indruk van de bouwactiviteiten. Pieter-Geert van de Sleen projectleider milieuvergunningen bij de provincie vertelde hoe de provincie in samenwerking met andere overheden de vergunningenprocedures zo soepel mogelijk probeert te laten verlopen. Ook worden natuur- en milieuorganisaties vanaf het begin betrokken. Cor Zijderveld, de voorzitter van de samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, zie dat hij zeer enthousiast is over die werkwijze. Dit ontlokte Wil van Delft de uitspraak dat hier al gewerkt wordt op een manier, zoals hij dat voor ogen heeft voor de RUD's.

Vrijdagmorgen, toen ik naar het werk fietste, was het al gezellig druk in de stad in verband met de bloemenjaarmarkt. Het mooie weer werkte daar zeker aan mee. Eenmaal in kantoor een gesprek gehad met het hoofd van de afdeling Milieutoezicht van de provincie Jan Smittenberg over de BRZO/VT chemiebedrijven en over het interbestuurlijk toezicht. Dit omdat beide onderwerpen op de agenda komen van het eerstvolgend overleg met mijn collegaprojectleiders RUD en het van belang is, dat Jan en ik in de verschillende landelijke gremia één Gronings geluid laten horen.
Na het gesprek met Jan digitaal samengewerkt met onze communicatieadviseur Hanneke Huls aan het vierde nummer van onze digitale nieuwsbrief, die volgende week wordt verzonden.
Aan het einde van de ochtend met Jan Beldman alvast nagedacht over de uitvoering van de opdracht sturing RUD.

Ik kijk terug op een mooie week met als hoogtepunten het bezoek van Sybilla Dekker en het gesprek met de gemeente Groningen.