Bestuursconferentie zet belangrijke stappen

Na een week langlaufen met veel vallen en opstaan in Noorwegen heb ik de RUD-draad weer opgepakt.

Na een week langlaufen met veel vallen en opstaan in Noorwegen heb ik de RUD-draad weer opgepakt.

Belangrijke mijlpaal in ons project was deze week de Tweede Bestuursconferentie RUD Groningen. De conferentie vormde het sluitstuk van de week. Het aantal deelnemers (55) was nog groter als bij de Bestuursconferentie op 26 november. Dat geeft het bestuurlijke belang van de vorming van een RUD aan. In zijn openingswoord benadrukte gedeputeerde Rudi Slager de goede samenwerking tussen gemeenten en provincie. In mijn presentatie ging ik in op de belangrijkste discussiepunten uit de consultatieronde. Daarna ontspon zich in zes groepen een levendige discussie over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD. Na terugkoppeling door de voorzitters van de discussiegroepen, probeerde wethouder Jan Bessembinders in een plenaire zitting tot conclusies te komen. Voor het takenpakket concludeerde hij dat een grote meerderheid er voor is om alle milieutaken in een RUD te beleggen. Het trekken van een conclusie over de organisatievorm was moeilijker voor hem, omdat de gemeente Groningen, de DEAL-gemeenten en de provincie daar (nog) verschillende beelden bij hebben. Afgesproken is dat die drie partijen op korte termijn overleg hebben over de organisatievorm.

De week begonnen met mijn mede-kerngroepleden Liesbeth Groote Schaarsberg en Jan van Dijk. Wij hebben een rode draad proberen te halen uit de discussies, die de afgelopen weken zijn gevoerd. Wij hebben over de discussievragen voor de bestuursconferentie, het openingswoord van gedeputeerde Rudi Slager en mijn presentatie gebrainstormd.
Aansluitend met Liesbeth naar de klankbordgroep RUD. In de klankbordgroep zitten de organisaties die niet deelnemen in de RUD, maar wel belanghebbend zijn, zoals waterschappen, Openbaar Ministerie, politie, brandweer en VROM-Inspectie. De klankbordgroep deelde lof uit voor het eindrapport. Zij hebben unaniem een voorkeur het beleggen van alle Wabo-taken in een RUD, maar hebben er begrip voor als in eerste instantie gekozen wordt voor alle milieutaken. Ook over de organisatievorm hebben zij een unanieme mening: Eén RUD, zonder of met vestigingen. Met de leden van de klankbordgroep ook informatie uitgewisseld over relevante ontwikkelingen in hun organisaties. Opvallend dat bij Openbaar Ministerie, politie, brandweer en het ministerie van Infrastructuur en Milieu schaalvergrotingsoperaties lopen.
Met Marianne Fokkinga, projectmedewerker RUD, heb ik de organisatorische kant van de bestuursconferentie doorgenomen. Daar hoef ik mij geen zorgen over te maken. Zij heeft haar zaken perfect voor elkaar.

Dinsdag de projectgroepvergadering gehad die grotendeels in het teken van de voorbereiding van de bestuursconferentie stond. Opnieuw verbaas ik mij er over dat de leden van de projectgroep goed kunnen omgaan met het spanningsveld tussen de belangen van hun eigen organisaties en het projectbelang. Voor de consultatieronde hadden wij de indruk dat het beleggen van alle milieutaken in een RUD het maximaal haalbare zou zijn. Door de discussies tijdens de consultatieronde weten wij nu dat veel gemeenten al een stap verder willen gaan en alle Wabo-taken in een RUD willen beleggen. Vanuit de inhoud geredeneerd is de projectgroep het er unaniem over eens dat dat een goede zaak is.

Met Jan van Dijk 's middags een gesprek gehad met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden. De commissie geïnformeerd over de discussies van de consultatieronde en het landelijk bestuurlijk overleg tussen Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Interprovinciaal Overleg. Bij de commissieleden bestaan er zorgen over de betrokkenheid van de ondernemingsraden en medewerkers bij een aantal gemeenten. Ik deel die zorg en zeg toe dat ik dit punt nogmaals onder de aandacht van de gemeentesecretarissen breng. Ik heb de voorbereidingscommissie uitgenodigd om de bestuursconferentie als toehoorder bij te wonen. Koos van der Broek en Sjirk Heerema hebben de conferentie vrijdag bijgewoond.

Woensdagochtend eerst mijn stem uitgebracht voor Provinciale Staten van Drenthe. Ik vond het al drukker in mijn stembureau in Peize dan anders en dat werd 's avonds bevestigd door de opkomstpercentages.

Donderdagmiddag was ik met Liesbeth Groote Schaarsberg in Winsum voor de laatste bijeenkomst van de consultatieronde. Daar waren wethouders, gemeentesecretarissen, middenmanagers, medewerkers en leden van de ondernemingsraden van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum aanwezig. Voor de eerste keer een bijeenkomst, waarin alle betrokkenen met elkaar aan tafel zaten. Ik heb daarvoor mijn complimenten gemaakt aan coördinerend wethouder Helwig van Gelder. Projectgroeplid Hetty Vlessert en ik hebben een presentatie gegeven. Daarna is er in twee groepen gediscussieerd. De groep 'bestuurders' kwam tot de conclusie dat het beleggen van alle milieutaken in een RUD voor hun het beste is. Zij hebben een voorkeur voor het model Eén RUD. De bouwen en ruimtelijke ordeningstaken willen de gemeente bij voorkeur in samenwerking met andere gemeenten blijven doen. Of dat mogelijk is, gaan zij onderzoeken. In de discussie die Hetty en Liesbeth met de medewerkers en de leden van de ondernemingsraden voerden, bleek dat er bij hen nog veel vragen zijn. Dat is logisch, omdat het voor hun de eerste keer was dat zij zo uitgebreid over het project zijn geïnformeerd.

Tussen de bedrijven door het openingswoord van Rudi Slager geschreven en mijn presentatie afgerond.
Ook veel bilateraaltjes met projectgroepleden over de stemming en vragen in hun gemeenten gehad. In alle gesprekken was duidelijk dat ons project zich nu in een cruciale fase bevindt en dat de bestuursconferentie een climax gaat vormen. Dat is vrijdag bevestigd. Daarmee ben ik terug bij het begin van dit blog.