Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Provinciale Staten hebben de wijziging van de heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting vastgesteld. Ook de Begroting 2017 en de 6de  wijziging van de Begroting 2016 is vastgesteld.  Er is door de Staten ingestemd met de zienswijze op het ontwerp Rijksinpassingsplan Windpark N33 zoals verwoord in de brief aan de minister van Economische Zaken. Het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 als uitvoeringsparagraaf bij de visie Wadden van Allure! van de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland is vastgesteld. Verder is gesproken over het Beroepschrift instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld. Aan het begin van de vergadering is aan mevrouw van der Par (SP) een periode van tijdelijk ontslag verleend als lid van Provinciale Staten. Mevrouw Poort (SP) is voor de duur van deze periode geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten.