Besluiten Provinciale Staten 7 september 2016

Op verzoek van de fracties van de PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden zijn de Staten bijeengekomen voor een extra Statenvergadering over de voorgenomen herindeling van de gemeente Haren met de gemeente Groningen en de gemeente Ten Boer. 

Er werd 1 motie ingediend door de fracties van PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden. In de motie werd het college opgeroepen om haar voorgenomen definitief besluit over een fusie van de gemeente Haren met de gemeente Groningen en Ten Boer uit te stellen. En om de gemeente Haren in staat te stellen het ombuigingspakket uit te voeren waarna al dan niet te besluiten om tot een definitieve herindeling te komen. De motie* werd verworpen.