Besluiten Provinciale Staten 6 juli 2016

Provinciale Staten van Groningen hebben ingestemd met de voordracht van Gedeputeerde Staten over de realisatie van de verbeteringsmaatregelen N361, de herinrichting van de dorpen Adorp en Sauwerd en de aanleg van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum. Er is gesproken over de zienswijze op het concept-instemmingsbesluit gaswinning en de eerste voortgangsrapportage werkzaamheden Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Ook werd er debat gevoerd over de Zienswijze Rijksinpassingsplan Windpark Drentse Monden en Oostermoer en over het evaluatierapport maatwerkbenadering /de kwestie Wedderveer. Aan de agenda zijn twee onderwerpen toegevoegd als voorstel vreemd aan de orde van de dag, namelijk baggeren Westgat en kavels Blauwestad. Aan het begin van de vergadering is mevrouw Heidekamp-Prins benoemd als lid van Provinciale Staten voor het CDA. Zij volgt hiermee de heer Keurentjes (CDA) op.