Besluiten Provinciale Staten 6 februari 2013

Provinciale Staten hebben de verordening vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koningin vastgesteld. Het agendapunt 'Partiële herziening 2012 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009', is opgeschort. Na de eerste debatronde, waarin diverse moties en amendementen werden ingediend, is besloten om in een extra commissievergadering het onderwerp verder te bespreken.

 

Provinciale Staten hebben de verordening vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koningin vastgesteld. Het agendapunt 'Partiële herziening 2012 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009', is opgeschort. Na de eerste debatronde, waarin diverse moties en amendementen werden ingediend, is besloten om in een extra commissievergadering het onderwerp verder te bespreken.

In een volgende Statenvergadering ronden de Staten de besluitvorming af. Provinciale Staten hebben de brieven over de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land besproken. Hierbij is één motie aangenomen.

Tot slot zijn er twee onderwerpen toegevoegd aan de agenda. Ten eerste is aan de agenda toegevoegd het onderwerp: effecten gaswinning / bodemdaling. Naar aanleiding van de brief van minister Kamp van 25 januari 2013 over de effecten van gaswinning uit het Groningen-veld is het onderwerp toegevoegd aan de agenda. De Staten hebben één motie aangenomen over dit onderwerp. Als tweede onderwerp is aan de agenda toegevoegd het akkoord dat de regering gesloten heeft met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen over de financiën van overheden. Ook bij de bespreking van dit onderwerp is één motie aangenomen.