Besluiten Provinciale Staten 5 november 2014

Provinciale Staten hebben gesproken over het windpark N33, het ganzenakkoord en de evaluatie maatwerkbenadering agrarische schaalvergroting. De Staten hebben ingestemd met de voordracht van het college over de uitwerking 'akkoord gevolgen gaswinning: subsidieregeling energiebesparing'. Tot slot is naar aanleiding van het 'staken' van de stemmen over de motie Waddenkust tijdens de Statenvergadering van 23 september, opnieuw gesproken over de Waddenkust.