Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015

Provinciale Staten hebben het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 vastgesteld. Ook hebben de Staten ingestemd met de voordracht over het provinciaal inpassingsplan Ecologische Hoofdstructuur Westerbroek en de voordracht tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. 
Verder hebben Provinciale Staten debat gevoerd over het voorkeursalternatief Windpark N33; de vestiging van een grootschalige melkrundveehouderij in Vlagtwedde en de waterinjectielocatie in Borgsweer. Aan het begin van de vergadering is Laura Dijkstra namens de VVD benoemd als lid van Provinciale Staten. Zij volgt hiermee de heer Boumans (VVD) op. Ook Ankie Beenen is benoemd als lid van Provinciale Staten voor de PvdA. Zij vervangt tijdelijk de heer Vos (PvdA).