Besluiten Provinciale Staten 4 juli 2018

Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2018 vastgesteld. In de nota wordt het beleidsmatige kader voor de periode 2019-2022 op hoofdlijnen bepaald en wordt het financiĆ«le perspectief op basis van aanvaard beleid voor de periode 2018-2022 geactualiseerd. Deze kaders vormen straks de basis voor de uitwerking van de Begroting 2019. Tijdens de vergadering hebben de fractievoorzitters met een 'algemene beschouwing' gereageerd op de Voorjaarsnota. Daarnaast hebben Provinciale Staten aandachtspunten meegegeven  aan het college voor het advies dat het college aan de minister kan overbrengen ten aanzien van het 'ontwerpbesluit gaswinning Groningenveld'.