Besluiten Provinciale Staten 31 januari 2018

Provinciale Staten hebben gesproken over de Toestand van Natuur en Landschap in de provincie Groningen en tijdens een motiedebat over de evaluatie van de Kunstraad.  Provinciale Staten hebben ingestemd met de conclusies en aanbevelingen zoals opgenomen in het Evaluatierapport Verbonden Partijen. Provinciale Staten hebben besloten in te stemmen met het beschikbaar stellen van een éénmalige bijdrage tot een maximum van € 450.000,-- voor de viering van Koningsdag 2018 van de gemeente Groningen. Op verzoek van de fractie van Groninger Belang hebben Provinciale Staten tot slot gesproken over de afwikkeling van aangenomen Statenmoties.