Besluiten Provinciale Staten 30 juni 2010

De fracties in Provinciale Staten hebben 30 juni hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota 2010 is vastgesteld. Aandacht ging onder meer uit naar:

  • Reserve Leefbaarheid
  • krimp
  • cultuurbeleid
  • parkeerbeleid houders gehandicaptenkaart
  • Eemshaven
  • zwakke basisscholen
  • energiebeleid
  • zorgbeleid
  • recreatie en toerisme

In totaal zijn er bij de bespreking van de Voorjaarsnota 9 moties aangenomen en 2 amendementen.

Voorafgaand aan de algemene beschouwingen is er een motie aangenomen over de provincie als zelfstandige bestuurslaag. Tot slot is de heer N. Werkman (CDA) geïnstalleerd als Statenlid. Hij volgt hiermee mevrouw A. de Winter-Wijffels (CDA) op.