Besluiten Provinciale Staten 29 september

Provinciale Staten hebben gesproken over het rapport 'Blauwestad' van de Noordelijke Rekenkamer. Eind 2009 hebben Provinciale Staten de Noordelijke Rekenkamer verzocht een onderzoek uit te voeren naar de gang van zaken rond de publiekprivate samenwerking Blauwestad. Deze samenwerking werd eind 2009 beëindigd en heeft een afboeking op de provinciale balans van bijna € 29 miljoen als gevolg. Het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer was gericht op de vraag of de publiekprivate samenwerking in het project Blauwestad doelmatig en effectief is geweest, en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden voor toekomstige gebiedsontwikkelingen, ook in Blauwestad.
De Noordelijke Rekenkamer heeft de resultaten van het onderzoek 1 juli 2010 aan Provinciale Staten aangeboden. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben met de aanbevelingen in het rapport ingestemd.