Besluiten Provinciale Staten 29 mei 2013

Woensdag 29 mei jl. heeft het college van Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid. Een belangrijke vraag was of de doelen met het daarvoor beschikbare geld zijn gehaald. De Staten stemden in met de Programmarekening 2012 en de overboeking naar 2013 van de daarvoor in aanmerking komende kredieten. Verder hebben Provinciale Staten debat gevoerd over de uitbreiding van de concentratiegebieden windenergie. Hierbij is een amendement aangenomen en vervolgens hebben de Staten ingestemd met de voordracht.  

De Staten hebben bij schriftelijke stemming de heer Batterman (PvdA) aangewezen als lid in het Algemeen Bestuur van de G.R. Waddenfonds. De heer Miedema (GroenLinks) is aangewezen als plaatsvervangend lid van het AB Waddenfonds.

De Staten hebben gedeputeerde Boumans voorgedragen als voorzitter van het Algemeen Bestuur (AB) Groningen Seaports, gedeputeerde Staghouwer als lid en gedeputeerde Moorlag als plaatsvervangend lid. Deze wijzigingen gaan in nĂ¡dat het AB Seaports heeft ingestemd met de verzelfstandiging. Het AB Seaports komt hierover op 14 juni bijeen. Tot slot hebben de Staten ingestemd met de voordracht van Gedeputeerde Staten van 3 april 2013 over instemming met een bijdrage uit het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) voor de kosten van de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar.