Besluiten Provinciale Staten 29 juni 2011

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2011

De fracties in Provinciale Staten hebben 29 juni hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota 2011 is vastgesteld. Aandacht ging onder meer uit naar; het Bestuursakkoord, cultuur, zorg, energiebeleid, mobiliteit en dierenwelzijn.
In totaal zijn er bij de bespreking van de Voorjaarsnota 12 moties aangenomen. Er is 1 amendement aangenomen. Ook is besloten tot bekrachtiging van de geheimhouding van de exploitatiecijfers zoals opgenomen in de REP-subsidie-aanvraag Grote Markt Groningen van september 2010 (fracties van SP, PVV en Veerenhuis-Lens stemden tegen).