Besluiten Provinciale Staten 28 september 2016

Provinciale Staten hebben de Najaarsnota 2016 en de Digitale Monitor 2016 vastgesteld. De Staten hebben ook vastgesteld dat zij in staat zijn gesteld wensen en bedenkingen te uiten over snel internet, regeling en financiering. Verder is ingestemd met de reactie op de kadernotitie Actualisatie Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Voorts zijn de aanbevelingen uit het rapport van de Noordelijke Rekenkamer gewijzigd overgenomen. Tijdens de vergadering is ook gesproken over het uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020; Groningen regenboogprovincie en de intensieve veehouderij. Tot slot is motie 194 opnieuw in stemming gebracht vanwege het staken van de stemmen in een voorgaande vergadering.