Besluiten Provinciale Staten 28 september 2011

Provinciale Staten (PS) hebben gesproken over het besluit van de Raad van State tot vernietiging van de natuurvergunningen aan RWE en het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om het energiebedrijf een gedoogbeschikking te geven. Hierbij is een motie aangenomen.
Vervolgens kwamen aan de orde; de wijzigingen in de busdienstregeling 2012 en de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen, de business case RegioTram en de herziening van de Provinciale Omgevingsverordening.
Tot slot is de Programmabegroting 2012 door de Staten vastgesteld. Hierbij zijn 6 moties aangenomen. Aan het begin van de vergadering is de heer Ram geïnstalleerd als statenlid voor de PVV. Hij volgt hiermee mevrouw Wolthof (PVV) op. De heer Sangers, Statenlid voor de SP wordt tijdelijk vervangen door de heer Wolters (SP). Mevrouw P. de Graaf - Drijvers is bij stemming ter benoeming voorgedragen als lid van de Commissie rechtsbescherming.