Besluiten Provinciale Staten 26 mei 2010

Woensdag 26 mei 2010 heeft het college van Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid, tijdens de jaarlijkse Dag van de Verantwoording. Een belangrijke vraag was of de doelen met het daarvoor beschikbare geld zijn gehaald. De Staten stemden in met de Programmarekening 2009 en de overboeking naar 2010 van de daarvoor in aanmerking komende kredieten. Hierbij is een motie van GroenLinks over het programma Landelijk Gebied Groningen door de Staten aangenomen.

Provinciale Staten hebben verder gesproken over:

  • de nieuwe sportnotitie;
  • bezwaarschriften van de Wereldbazar OG B.V.;
  • het Programma van Eisen ten behoeve van een nieuw accountantscontract;
  • de jaarstukken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).