Besluiten Provinciale Staten 26 juni 2013

Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2013 vastgesteld.
In de Voorjaarsnota staan de voorstellen voor (nieuw) beleid en bezuinigingen voor de komende vier jaar. Tijdens de vergadering hebben de fractievoorzitters met een 'algemene beschouwing' gereageerd op de Voorjaarsnota. De Algemene politieke Beschouwingen zijn ieder jaar een belangrijk moment voor Provinciale Staten. De Staten hebben met elkaar en het college gedebatteerd over politieke hoofdlijnen en het collegebeleid. Er zijn 3 moties aangenomen die ingingen op: de gevolgen van de Rijksbezuinigingen op de Sociale Werkvoorzieningen; het  doorschuiven van niet uitgegeven bedragen bij behandeling van de jaarrekening en Europese Staatssteunregels. Voorafgaand aan de Voorjaarsnota hebben de Staten ingestemd met de voordracht over de herbestemming van de vrijgevallen gelden van het Regio Specifiek Pakket (RSP) en het Meerjaren programma Infrastructuur en Transport (MIT).