Besluiten Provinciale Staten 25 september 2013

Provinciale Staten hebben ingestemd met de voordracht over de Programmabegroting 2014 en de voordracht over de bestuurlijke organisatie Groningen. Bij de bespreking van de bestuurlijke organisatie Groningen is een motie aangenomen. Ook hebben de Staten ingestemd met de voordracht en aanvullende voordracht over Noordervisie 2040. Tot slot is er een debat geweest over het project Aanpak Ring Zuid.