Besluiten Provinciale Staten 25 juni 2014

Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2014 vastgesteld.
In de Voorjaarsnota staan de voorstellen voor beleid en bezuinigingen voor de komende vier jaar. Tijdens de vergadering hebben de fractievoorzitters met een 'algemene beschouwing' gereageerd op de Voorjaarsnota. De Algemene politieke Beschouwingen zijn ieder jaar een belangrijk moment voor Provinciale Staten. Tijdens het debat over de Voorjaarsnota is er één motie met algemene stemmen aangenomen waarin de bestrijding van de jeugdwerkloosheid centraal stond.