Besluiten Provinciale Staten 21 april 2010

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering gesproken over het profiel van de toekomstige provincies dat ter discussie staat o.a. naar aanleiding van de landelijke bezuinigingsvoorstellen. Hierbij is ook aan de orde gekomen; de versterking van het middenbestuur op noordelijke schaal en decentralisatie van rijkstaken naar de noordelijke provincies. Een motie van de PvdA is hierbij aangenomen.  

Tot slot hebben de Staten gesproken over de overgangsbegroting voor het project Blauwestad. Eind 2009 is de Overeenkomst Blauwe Stad (OBS) ontbonden. De provincie is nu zelf financieel verantwoordelijk voor de realisatie van het project Blauwestad.