Besluiten Provinciale Staten 20 maart 2013

Provinciale Staten hebben gesproken over de rapporten bodemdaling zoutwinningsgebied Nedmag en het moratorium op megastallen. De 'Partiële herziening 2012 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009', is door de Staten vastgesteld. Hierbij zijn 3 moties aangenomen en is een amendement aangenomen. Er zijn twee onderwerpen toegevoegd aan de agenda. Ten eerste de positionering en financiering van regionale omroepen in het landelijk bestel en ten tweede de impact van het advies dat de Onderwijsraad geeft in het rapport 'grenzen aan kleine scholen'. Bij de bespreking van het rapport van de Onderwijsraad is één motie aangenomen. Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de voordracht van Gedeputeerde Staten van 22 januari 2013, over de ‘Toekomst Blauwestad in huidig economisch perspectief; Werkplan, begroting en GREX Blauwestad 2013.
Tot slot is aan het begin van de vergadering de heer J.D. de Vries geïnstalleerd als Statenlid voor D66. Hij volgt hiermee mevrouw Benjamins-van Oudheusden (D66) op.