Besluiten Provinciale Staten 20 januari 2016

Provinciale Staten hebben tijdens een extra Statenvergadering gesproken over het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016 - 2020. Tijdens het debat zijn 6 moties aangenomen.