Besluiten Provinciale Staten 17 november

Provinciale Staten hebben de Grondexploitatie van Meerstad voor 2010 vastgesteld. Hierbij zijn 2 moties met algemene stemmen aangenomen. Ook hebben de Staten gesproken over de problemen rond de Robiniabossen waarbij een motie is aangenomen. Verder is gesproken over het wijzigen van de Omgevingsverordening in verband het feit dat de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) zich wil vestigen aan de A7 in plaats van in Winschoten. Tot slot is er gesproken over CO2 opslag waarbij een motie is aangenomen met randvoorwaarden die de provincie stelt om weer in gesprek te kunnen gaan met het Kabinet over CO2 opslag.