Besluiten Provinciale Staten 16 december 2015

Provinciale Staten hebben de Herzien Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening vastgesteld en ingestemd met de Integrale Bijstelling begroting 2015. Ook zijn vastgesteld; de voordracht wensen en bedenkingen REP-ZZL-bijdrage voor Topsportzorgcentrum Groningen, de voordracht over het Rekenkamerrapport
'Het krimpbeleid van de provincie Groningen' en de Voordracht Realisatiebesluit Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer. Tot slot is kort gesproken over de brieven van GS over de Aanpak Ring Zuid en de gevolgen van TTIP en CETA voor de provincie Groningen.