Besluiten Provinciale Staten 14 december 2016

Provinciale Staten hebben kennisgenomen van het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten in haar rol van aandeelhouder in Groningen Airport Eelde NV om te kiezen voor de beleidsoptie 'Investeren'. De Staten hebben de Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen vastgesteld. Ook hebben de Staten het uitgewerkte voorkeursalternatief voor de oostelijke ontsluitingsweg Bedum vastgesteld. Verder is er gesproken over het ontwerp Programma van Eisen aanbesteding regionale treindiensten 2020-2035 en over de scheepswerf Pattje. Tot slot is het onderwerp versterkingsoperatie aardbevingsschadeherstel als voorstel vreemd aan de orde toegevoegd aan de agenda.