Besluiten Provinciale Staten 14 december 2011

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering gesproken over het akkoord decentralisatie natuur. De Staten geven geen steun aan het voorliggend akkoord en willen opnieuw in onderhandeling. Er zijn nog te veel onduidelijkheden. Hierbij zijn vier moties aangenomen.
De Staten hebben ingestemd met de voordracht over de Integrale bijstelling van de begroting 2011. Tot slot hebben Provinciale Staten ingestemd met de voordracht van het college waarin provinciale subsidie wordt toegekend voor de jaren 2012-2015 aan de stichting Natuur en Milieufederatie Groningen.